SİVİL TOPLUM ve KENTSEL YAŞAM KONSEYİ (STKYK)

KURULUŞ AMACIMIZ:

Sivil Toplum ve Kentsel Yaşam Konseyi (STKYK) kuruluş amacı, Türkiye’de sivil inisiyatifin gelişim dinamikleri, sorunları ve çözüm kodlarının analizi için ulusal ve uluslararası araştırmaların yapılması, karşılaştırmalı verilerin üretilmesi ve kavramsal temellerin oluşturulmasıdır. Böylece, modern dünyada demokratik kazanımların ve gelişimin temel unsuru olan ve ülkemizde de demokratikleşme ve idari modernleşmeyi teşvik edici sürecin başlatılmasına öncülük edecek olan Sivil Toplum Örgütlerine yönelik, araştırmaların artırılması hedeflenmektedir.

Günümüzde, özellikle son çeyrek asırda artarak devam eden; yerel-ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkileri yönlendirecek çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Teknolojik gelişmelere ve toplumların artan eğitim seviyesine paralel olarak sosyal, kültürel ve ekonomik alanda olduğu gibi sivil toplum alanında da köklü değişimler ve dönüşümler yaşanmaktadır. Sivil inisiyatifin geliştirilmesi ve yönetsel yerelleşme hareketi ile merkezi yönetimler ekonomik ve idari alanda sorumlulukları ve yetkileri halk adına halka daha yakın olan birimlere devretmektedirler. Bu süreçte sivil toplum örgütleri yeni aktörler olarak ortaya çıkmaktadırlar. Kamu hizmetlerinin sunumunda bilinen aktörlerin yanında sivil toplum örgütlerinin de yeni aktörler olarak değerlendirilmesi STKYK’nın genel hedefidir.

STKYK, Türkiye’de sivil inisiyatifin gelişim dinamiklerinin sebep, sonuç ve etki analizi kapsamında üç temel çalışma alanı belirlenmiştir.

 • Son 25 yıllık dönemde Türkiye’de sivil inisiyatifin ve STK’ların Gelişim dinamiklerinin ve sorunlarının analiz edilmesi ve çözüm önerileri üzerinde çalışılması.
 • Türkiye’nin AB üyelik sürecinde Sivil Toplumun önemi, Sivil Toplumun geliştirilmesinde AB politikası, üye ülkelerden karşılaştırmalı analizler (learning from best practices), uluslararası STK ağları ve etkileri.
 • STK’larda Kurumsal Kapasite Gelişimi ve Performans Yönetimi’nin karşılaştırmalı örnekler ile analiz edilmesi, STK’lar için kurumsal kapasite geliştirme faaliyetlerinin organize edilmesi.

HEDEFLERİMİZ:

Günümüzde, özellikle son çeyrek asırda artarak devam eden; yerel-ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkilerini yönlendirecek çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Teknolojik gelişmelere ve toplumların artan eğitim seviyesine paralel olarak sosyal, kültürel ve ekonomik alanda olduğu gibi idari yapılanma alanında da köklü değişimler ve dönüşümler yaşanmaktadır. Sivil inisiyatifin geliştirilmesi ve yönetsel yerelleşme hareketi ile merkezi yönetimler ekonomik ve idari alanda sorumlulukları ve yetkileri halk adına halka daha yakın olan birimlere devretmektedirler. Bu süreçte sivil toplum örgütleri yeni aktörler olarak ortaya çıkmaktadırlar.

Sivil toplum örgütleri tarafından kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinin önemli örneklerini medeniyet tarihimizde rahatlıkla görebiliriz. Devlet geleneğimizde şimdiki sivil toplum örgütleri gibi; Vakıflar, Loncalar, Ahilik Teşkilatı ve Tekkeler gibi başarılı birçok teşekkülün varlığı bilinen tarihi gerçeklerdir. Osmanlı Devletindeki vakıfların ve esnaf örgütlenmelerinin günümüz sivil toplum örgütleri kategorisinde değerlendirilmesi; kamu hizmetlerinin sivil örgütlenmeler eliyle yönetilmesi konusunda, millet olarak sahip olduğumuz tecrübe ve eşsiz mirasın gün ışığına çıkmasını sağlamaktır.

Bu vesileyle STKYK aşağıdaki hedefler doğrultusunda, sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilinç ve farkındalık artırıcı faaliyetler planlamaktadır.

 • Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kullanılması konusunda toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak,
 • Daha yüksek yaşam kalitesi için örgütlü hareket etmenin önem ve gereğini sürekli gündemde tutmak,
 • Kamu yönetiminde stratejilerin oluşturulmasında sivil ortaklar olarak yer almak,
 • Kamu hizmetlerinin üretilmesi ve sunulmasında merkezi-yerel yönetim ve özel sektörün yanında alternatif organizasyonel yapılar olarak gelişmek,
 • Sivil toplum adına kamu yönetiminin izlenmesi, gözetlenmesi ve raporlanmasını sağlamak.

 YENİ PROJELERİMİZ:

 Sivil Toplum ve Kentsel Yaşam Konseyi (STKYK) olarak yapmış olduğumuz birçok saha çalışmasında (seminer, eğitim, çalıştay ve anket gibi); Sivil Toplum Kuruluşlarının daha verimli çalışabilmelerine yönelik derin analizler yapılmıştır. Bu kapsamda, ülkemizde STK’ların karşılaştığı en belirgin sorun: bizzat STK’ların kendi yapılanmalarından kaynaklanan kurumsallaşma ve performans yönetimi alanındaki yönetsel yetersizlikler olduğu tespit edilmiştir. Özetle, çok küçük bir istisnai grup olmakla birlikte, hemen tüm STK’larda; Faaliyetlerini stratejik olarak planlayamama,  Kurumsallaşmayı sağlayamama ve etkili yönetim oluşturamama gibi temel sorunlar tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, STKYK üniversiteler[1] ile işbirliği içinde aşağıdaki gibi bir dizi farkındalık ve bilinç oluşturma amaçlı eğitim-seminer faaliyeti başlatmayı hedeflemektedir:

 STK’larda Etkili Yönetim, Yönetsel Sorunlar ve Sorun Çözme

 • Girişimcilik, Gönüllü Yönetimi ve Ekip Çalışması
 • Proje Geliştirme, hazırlama ve Proje Yönetme
 • STK için Kaynak Geliştirme, Bütçeleme ve Yönetme
 • Başarılı STK Çalışmaları veya Faaliyet Örnekleri
 • STK’lar arası Etkili İletişim ve İşbirliği Seminerleri
 • Faaliyet alanları (eğitim-kültür, din hizmetleri, yardımlaşma, engelliler, kadın, çocuk, gençlik, hemşehrilik, çevre, sağlık, meslek-iş dünyası vs.) dikkate alınarak STK’lara yönelik özel eğitim programlarının uygulanması.

GELECEK PROJE HEDEFLERİMİZ:

 • Kamu-Yerel Yönetim-STK arasında stratejik işbirlikleri geliştirilmeli,
 • Yerel yönetimler ve STK’lar arasında stratejik ortaklıklar desteklenmeli,
 • Belediye Meclisleri- kent konseyleri-STK’lar arası işbirlikleri desteklenmeli,
 • Belediye meclislerinde ve kalkınma ajanslarında STK platformları etkin temsil edilmeli,
 • İl-İlçe STK meclisleri oluşturulmalı,
 • Kamu-Özel-STK ortaklıkları teşvik edilmeli,
 • İlköğretimden üniversiteye kadar eğitim programında STK konusunda dersler olmalı,
 • STK alanında hayat boyu bilinç ve farkındalık oluşturma amaçlı ulusal program hazırlanmalı,
 • Üniversite-STK işbirlikleri teşvik edilmeli ve desteklenmeli.
By | 2018-05-20T19:36:17+00:00 Mart 11th, 2018|Projeler, Tümü, Yazılar|0 Comments

About the Author:

Kübra Akyıldız